Menu
Obec Horné Saliby
Horné Saliby Felsőszeli

Komisie Obecného zastupiteľstva

Komisie obecného zastupiteľstva v IX. volebnom období

1. Komisia pre rozpočet, financie a správu obecného majetku

Zloženie komisie:
Predseda: Peter Papp
Členovia:
Anna Kontárová
Mgr. Imrich Molnár
Mgr. Diana Szombathová
Katarína Vlkovičová

Náplň práce komisie:

Prejednáva návrh rozpočtu obce, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet obce, a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie obecného zastupiteľstva.
Prejednáva návrh všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a
poplatkoch.
Prejednáva prijatia úverov a pôžičiek obce.
Dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom obce a majetkom vo
vlastníctve štátu prenechanom na dočasné hospodárenie, ak to určujú zásady
hospodárenia s majetkom obce.
Posudzuje žiadosti o poskytovanie dotácií z prostriedkov obce a predkladá svoje
odporučenie obecnému zastupiteľstvu.
Vykonáva činnosti škodovej komisie.
Z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

2. Komisia výstavby, územného plánovania a rozvoja obce

Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Zsolt Czinege
Členovia: 
Mária Chovancová
Mgr. Imrich Molnár 
Zsolt Perleczký
Nándor Pulen
Mgr. Michal Takács
Ing. Norbert Vanko PhD.

Náplň práce komisie:

Posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja obce.
Posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti.
Posudzuje vlastnú investičnú činnosť obce v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce.
Usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v obci.
Posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu obce, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny.
Spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti obce z územnoplánovacieho hľadiska.
Predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií.
Posudzuje návrhy na rozvoj verejného osvetlenia, elektrifikáciu obce a plynofikáciu obce.
Podáva stavebnému úradu podnety na prejednávanie priestupkov a ukladanie pokút.
Navrhuje zmeny v passporte dopravného značenia v obci.
Z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

3. Komisia verejného poriadku obce a životného prostredia

Zloženie komisie:
Predseda: Mgr. Ronald Kontár M. Phil.
Členovia:
Zoltán Lednecký
Stanislav Rakonca
Mgr. Michal Takács
Ing. Zoltán Tánczos PhD.

Náplň práce komisie:

Z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.
Vyjadruje sa k návrhom na schválenie času predaja v obchodoch, prevádzkach služieb a na obecnom trhovisku a vykonáva kontrolu ich dodržiavania.
Kontroluje zásobovanie vodou, odpadové vody.
Kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom.
Spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene.
Spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia.
Podáva podnety na zabezpečenie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, verejných priestranstvách obce a verejne prístupných miestach.
Podáva podnety na ochranu majetku obce a majetku občanov.
Predkladá podnety na zabezpečenie verejného poriadku.

4. Komisia kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

Zloženie komisie:
Predseda: Erika Rehák
Členovia:
Mária Juhásová
Mgr. Ronald Kontár M.Phil.
Dóra Molnárová
Bc. Balázs Renczés
Mgr. Priska Véghová

Náplň práce komisie:

Posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v obci.
Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v obci.
Posudzuje návrhy na rozvoj masovej telesnej kultúry.
Vyjadruje sa k činnosti športových zariadení na území obce.
Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu.
Spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v obci a v regióne.
Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v obci.
Koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v obci.
Posudzuje návrhy na ochranu kultúrnych pamiatok, správu a údržbu miestnych historických pamiatok.
Spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry.
Spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v obci a jeho regióne.
Z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

5. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

Zloženie komisie:
Predseda: Ing. Norbert Vanko PhD. (za stranu Szövetség/Aliancia)
Členovia:
Ing. Zoltán Tánczosa PhD. (nezávislý poslanec)
Juraj Gyurcsy (za stranu Szövetség/Aliancia)

Náplň práce komisie:

Prijíma každoročne písomné oznámenia starostu obce podľa ústavného zákona
č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov a vedie ich evidenciu.
Posudzuje nezlučiteľnosť funkcie verejného funkcionára s výkonom nových funkcií, zamestnaní alebo činností.
Požaduje v prípade pochybnosti o úplnosti a pravdivosti údajov uvádzaných v oznámení od dotknutých funkcionárov vysvetlenia podľa ústavného zákona.
Podáva podnety príslušnému daňovému orgánu na začatie konania na preskúmanie úplnosti a pravdivosti písomných oznámení v prípade, ak nepovažuje podané vysvetlenie verejného funkcionára za dostatočné.
Poskytuje informácie o prijatých písomných oznámeniach a o údajoch nachádzajúcich sa v nich každej osobe v rozsahu a spôsobom ustanoveným osobitným predpisom, rešpektujúc pritom limity ustanovené ústavným zákonom a zákonom o ochrane osobných údajov.
Predkladá obecnému zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
Preskúmava podnety na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu, najmä skúma či obsahujú náležitosti ustanovené ústavným zákonom a v prípade ich splnenia predkladá zastupiteľstvu návrhy na začatie konania vo veci ochrany verejného záujmu.
Udeľuje výnimky do jedného roka od ukončenia funkcie zo zákazov uvedených ústavným zákonom. Výnimku komisia udelí, ak je zrejmé, že zákaz je neprimeraný vzhľadom na povahu konania.
Kontroluje dodržiavanie ústavného zákona a príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a v prípade potreby predkladá príslušné návrhy obecnému zastupiteľstvu.
Z každého zasadnutia komisie vypracúva zápisnicu.

6. Komisia sociálno-zdravotná

Zloženie komisie:
Predseda: MVDr. Katarína Kontárová
Členovia:
Barbora Čolovičková
Jozef Dömötör
PaedDr. Ildikó Kontárová
Mgr. Priska Véghová

Náplň práce komisie

Posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v obci o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov.
Posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže.
Posudzuje žiadosti o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a predkladá návrh na rokovanie obecného zastupiteľstva.
Poskytuje pomoc občanom v hmotnej núdzi.
Prerokuje „Komunitný plán obce“.
Podieľa sa na tvorbe a novelizácii VZN obce v sociálnej oblasti.

Sobášiaci:

1. Erika Rehák , Horné Saliby 1243
2. Mgr. Imrich Molnár, Horné Saliby 637
3. Bc. Balázs Renczés, Horné Saliby 1331

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Mapový portál obce

hore

Informácie ktoré Vás môžu zaujímať: