Menu
Obec Horné Saliby
Horné Saliby Felsőszeli

Hlasovací preukaz

Žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov k voľbám do Národnej rady SR

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu. Obec vydá hlasovací preukaz voličovi bezodkladne, najskôr však 45 dní predo dňom konania volieb, t.j. 16.8.2023.
Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku, teda aj vo volebnom okrsku, v ktorom bol pred vydaním hlasovacieho preukazu zapísaný v zozname voličov.
 
Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
- osobne najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb
(t.j. najneskôr 29.09.2023) v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.
- v listinnej podobe tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb
(t.j. najneskôr 08.09.2023),
- elektronicky (e-mailom)
- vo forme elektronickej snímky žiadosti (sken) alebo
- v textovej forme tvoriacej obsah e-mailovej správy tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 08.09.2023).
 
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou "Do vlastných rúk".
 
Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 29.09.2023).
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
- adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
- korešpondenčnú adresu na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom a prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdzuje svojím podpisom.
Pri strate alebo odcudzení hlasovacieho preukazu obec voličovi nový hlasovací preukaz nevydá.
 
Obec Horné Saliby zverejňuje adresu na doručenie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky:
Obec Horné Saliby
Horné Saliby 297
925 03 Horné Saliby
V listinnej podobe je možné požiadať v termíne od 16.08.2023 do 08.09.2023 .
Elektronicky je možné požiadať v termíne od 16.08.2023 do 08.09.2023 na adrese:
Osobne je možné požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu na adrese obecného úradu v termíne od 16.08.2023 do 29.09.2023 v čase úradných hodín.
Dátum vloženia: 7. 8. 2023 8:40
Dátum poslednej aktualizácie: 23. 8. 2023 9:07
Autor: Správca Webu

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27
1
28 29 30 1

Mapový portál obce

hore

Informácie ktoré Vás môžu zaujímať: